Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Verksamhetsplan 2013

Verksamheten inom nätverket Kulturarv Östergötland sker i samklang med den kulturplan som gäller för länet, det regionala kulturarvsprogram som Kulturarv Östergötlands ledningsgrupp beslutat samt den verksamhetsplan som gäller för Östergötlands museum. Nedan följer årets prioriterade mål.


Under 2013 ska vi:
• Fortsätta förbättringsarbetet med Kulturarv Östergötlands hemsida genom analyser, tester och utveckling
• Skapa en ny ingång på hemsidan till kulturturism och börja lägga ut information om intressanta kulturmiljöområden i länet

Vi fortsätter att utveckla och förnya Kulturarv Östergötlands hemsida. Efter utvärderingar som gjorts av hemsidan angående sökfunktionen K-samsök samt upplevelsen av portalen fortsätter förändringsarbetet av sidan. Bland annat kommer rankingsystem att ses över, i syfte att minska antalet klick till det sökta materialet. För att K-samsök ska kunna visa poster från samlingar i Östergötland kommer vi att verka för att institutionernas föremåls- och fotosamlingar kan levereras ut och bli sökbara.


Under 2013 ska vi:
• Fortlöpande inventera och analysera digitala lösningar lokalt, regionalt och nationellt

Genom att medverka i det nationella "Portalnätverket" för kulturarvsportaler ges möjlighet att vara uppdaterad i gemensamma frågor. Tillsammans utvecklar vi det så kallade ABM-samarbetet (Arkiv-Bibliotek-Museum) som bland annat manifesteras i gemensamma seminarier, projekt och tekniska lösningar. Funktionen K-samsök utvecklas gemensamt och vi kommer att följa arbetet med att använda Collective Access för databaser som nu bland annat utvecklas hos portalerna i Stockholm och Västernorrland.


Under 2013 ska vi:
• Initiera möten i kommunerna för att lyfta kulturarvsarbete lokalt
• Arrangera två Kulturarvsdagar
• Delta i projektet "Digitala broar" där källmaterial görs tillgängligt

För att fortsätta samtalen kring hur vi bevarar och använder kulturarv kommer vi att skapa gemensamma möten och arenor. Besöken i kommunerna fortsätter och här kan diskussionerna utgå från vision och mål i det regionala kulturarvsprogrammet som gäller 2012 - 2014. Två Kulturarvsdagar är inplanerade, en under våren i Åtvidaberg och en på hösten i Linköping. Flera olika projekt är aktuella att arbeta med eller att se över, till exempel Östgötabild, Östgötafilm och Östgötaljud. Ett projekt i vardande som kommer att utvecklas under året år Digitala broar, en skolportal där kulturarvinstitutionernas källmaterial är utgångspunkten för att kunna skapa temaarbeten i skolan.


Under 2013 ska vi:
• Planera för förnyelse av de äldsta lokalhistoriska montrarna i samarbete med biblioteken
• Sprida konceptet Backspegelföreläsningar till fler kommuner

I de lokalhistoriska rummen på kommunbiblioteken finns nu små monterutställningar från Östergötlands museum på elva bibiliotek. Under året kommer de äldsta att ses över och eventuellt förnyas. Samtidigt sker en insamling av den information och de bilder som ställs ut för att kunna göra digitaliserade utställningar till Kulturarv Östergötlands hemsida. Under året kommer några bibliotek att arbeta vidare med den föreläsningsserie som kallas "I backspegeln", tillsammans med Folkuniversitetet, för att ytterligare använda de lokalhistoriska miljöerna på biblioteken.


Under 2013 ska vi:
• Delta i projektet "Kulturarv för alla" i samarbete med Bildningsförbundet Östergötland i syfte att göra kulturarv mer jämställt
• Öka antalet deltagande hembygdsföreningar i projektet "Torpen på nätet", om medel från Länsstyrelsen beviljas

I samarbete med Bildningsförbundet Östergötland stöttar vi arbetet med att färdigställa en handledning för studieförbund att arbeta med projektet "Kulturarv för alla". Genom till exempel digitalt berättande kan studieverksamheten hjälpa till att fånga upp och tillgängliggöra berättelser även från grupper som vi inte brukar nå. Tillsammans med enskilda hembygdsföreningar, Länsstyrelsen och Studiefrämjandet fortsätter vi, om medel beviljas, att arbeta med konceptet "Torpen på nätet". Torpinventeringar utförda av hembygdsföreningar kommer inom projektets ram att läggas ut i "Fornsök" och blir därmed sökbara för alla intresserade. Projektet är genom sitt syfte att sammanföra kompetenser nationellt intressant.


Under 2013 ska vi:
• Verka för en långsiktig och mer transparent organisation för Kulturarv Östergötland
• Tydliggöra våra erbjudanden för externa, till exempel hembygdsföreningar

Under året arbetar vi dessutom för att få till en långsiktigt hållbar organisation för verksamhetsgruppen inom Kulturarv Östergötland. Efter drygt tio års verksamhetstid för Kulturarv Östergötland är det dags att göra en organisationskartläggning och översyn i syfte att tydliggöra roller och arbetsflöden inom verksamhetsgruppen.

 

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia