Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Verksamhetsberättelse 2013

Kulturarv Östergötland är ett organiserat samarbete mellan länets kulturarvsaktörer. Värd för verksamheten är Östergötlands museum. Till arbetsgruppen för Kulturarv Östergötland har Anders Persson, Elisabeth Strömberg, Jan Boman, Lena Lindgren och Tova Sylvan varit knutna.

Nätverket ska samla de viktiga resurserna kunskap, erfarenhet och nya idéer. Det centrala i Kulturarv Östergötland är att samverka kring tillgängliggörandet av östgötskt kulturarv. I Kulturarv Östergötlands ledningsgrupp finns representanter från regionförbundet Östsam, Östergötlands museum, Linköpings universitet, Länsstyrelsen, Länsbibliotek Östergötland, Vadstena landsarkiv samt representanter för länets kommuner och museer. Två möten har hållits i ledningsgruppen 2013. Till Kulturarv Östergötland finns även en referensgrupp knuten, med bredare representation från länets kulturarvsaktörer, både från institutioner och från föreningar. Genom de två Kulturarvsdagar som anordnats under året finns det möjlighet att möta länets kulturarvsintresserade. På våren arrangerades Kulturarvsdagen i Åtvidaberg i samarbete med Brukskultur Åtvidaberg och Åtvidabergs kommun. I november var Kulturarvsdagen i Linköping på Östergötlands museum. Tillsammans lockade Kulturarvsdagarna 230 personer.

Kulturarv Östergötlands hemsida är en mötesplats på nätet och fungerar som en ingång till kulturarv i Östergötland. Sidan besöktes under 2013 av drygt 35 000 unika besökare. Den nuvarande webbplatsen är från 2010 och under året har vissa förändringar gjorts, främst för att lyfta fram fler nyheter samt minska antalet klick till eftersökt sida.

Samverkan är en bärande idé i Kulturarv Östergötlands arbete, både inom länet och nationellt. Flera möten har hållits under året med andra kulturarvsnätverk i landet, inte minst inom det så kallade Portalnätverket. Här har utbyte skett med andra kulturarvsportaler som Västarvet, Kulturarv Stockholm och Kulturarv Västernorrland. Med Kulturarv Sydost samarbetar Kulturarv Östergötland med samsökningsfunktionen KulturarvsSÖK. Flera län planerar nu nya kulturarvsportaler och här har Kulturarv Östergötland funnits med som bollplank.

Under året har Kulturarv Östergötland berättat om sin verksamhet vid flera tillfällen, bland annat vid föreläsningar för universitetsstuderande och genom att delta under Humanistdygnet och Östergötlands bokmässa. Under Humansistdygnet lanserades ett koncept för att samla in berättelser genom en "Minnesbuffé".

Projekt
Mycket av arbetet med att tillgängliggöra kulturarv sker i olika projekt. Kulturarv Östergötlands roll kan vara att uppmärksamma dessa projekt och verka för att resultaten blir användbara i större sammanhang.

Lokalhistoria på bibliotek
Biblioteksprojektet "Lokalhistoria på bibliotek" har fortsatt under året. Tillsammans med Länsbibliotek Östergötland har kommunbibliotek besökts och gemensamma möten har anordnats för de lokalhistoriskt ansvariga. Kopplat till de lokalhistoriska rummen har, tillsammans med Folkuniversitetet, föreläsningsserien "I Backspegeln" fortsatt. I bland annat Åtvidaberg, Ödeshög och Finspång har lokalhistoriska föreläsningar genomförts med många åhörare under året.

Kulturarv för alla
Ett eget nätverk finns för att utveckla samarbetet med bildningsrörelsen, kallat "Kulturarv för alla". Som ett resultat av detta förs diskussioner om en satsning på så kallat digitalt berättande. Kulturarv Östergötland har under året deltagit som en resurs i en referensgrupp i arbetet med att ta fram en handledning för studieverksamhet inom området. I projektet Telling i Studiefrämjandets regi har ett antal berättelser skapats. Några av dessa har kopplats till Kulturarv Östergötlands hemsida och utställningar som producerats av deltagarna har visats under Humanistdygnet och Kulturarvdagen.

Broar till historien
Kulturarvsmaterial och -källor är en resurs för pedagogiskt arbete. Som ett komplement till de skolsidor som idag finns på Kulturarv Östergötlands hemsida har en projektgrupp börjat arbeta med en ny hemsida, där källmaterial ska tillgängliggöras. Projektet kallas "Broar till historien" och hemsidan utarbetas i nära samarbete med lärare och elever på Södra skolan i Motala. Tanken är att plattformen ska växa efter hand med hjälp av de arbeten som eleverna skapar och tillför hemsidan. Intresset för Broar till historien är stort, bland annat har Skolverket uppmärksammat projektet och andra kulturavsportaler vill använda konceptet.

Östgötaljud, Östgötafilm och Östgötabild
Nätverken Östgötaljud, Östgötafilm och Östgötabild har fortsatt att arbeta för att tillgängliggöra östgötskt kulturarv på nätet. På Kulturarv Östergötlands hemsida har film, bild och ljud presenterats på förstasidan under serien "Månadens". Nätverket för ljud, med intressenter från bland annat Linköpings universitet, Länsbibliotek Östergötland, Östergötlands museum, Norrköpings stadsmuseum samt stadsarkiv har bland annat arbetat med att ta fram en blankett, som hjälp till registrering vid insamling av ljud.

Torpen på nätet
Tillsammans med hembygdsrörelsen, Länsstyrelsen och Studiefrämjandet har projektet "Torpen på nätet" fortsatt under 2013. I studiecirkelform har några hembygdsföreningars torpinventeringar gjorts efter de krav som krävs för att få registreras i den nationella databasen "Fornsök". Numera finns det torplämningar inventerade av föreningar inskrivna i databasen, där tidigare endast institutionsinventeringar redovisades. Syftet har varit att utveckla hembygdsföreningarnas torpinventeringsarbete och att hitta en öppning mellan föreningarnas arbete och institutionernas arbete om samma torp.

Kulturarvsturism
Under hösten arbetade Lena Lindgren med kulturarvsturism och hur Kulturarv Östergötland kan lyfta fram turism. I kommunerna, bland föreningarna och institutionerna finns ett stort intresse för dessa frågor. En möjlighet är att skapa 10-i topp listor, där alla kan bidra med sina bästa besöksmål. En annan är att göra en film direkt på plats och lägga ut via Youtube. Under 2014 kommer arbetet med kulturarvsturism att intensifieras.

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia